Tid: Lördagen den 13 april kl. 14.00
Plats: Ihresalen, U- flygeln Södersjukhuset, Stockholm

Program:
» Stadgeenliga årsmötesförhandlingar med val. Nytt stadgeförslag föreligger från styrelsen och som ska behandlas på årsmötet. Var god se bifogat förslag.
» Kaffepaus med lotteri.
» Föredrag: Pauline Harper, Porfyricentrum Sverige, ger oss en rapport från Porfyricentrums verksamhet 2012 samt aktiviteter 2013
» Eliane Sardh, Medicinkliniken, Södersjukhuset och CMMS presenterar ny organisation för Porfyricentrum-CMMS och andra nyheter inom verksamheten både på SÖS och Porfyricentrum.
» CMMS samt ger oss en rapport om arbetet inom EPR (Europeiska Porfyriregistret).
» Malin Holmberg, projektledare på Riksförbundet Sällsynta diagnoser berättar om brukarnätverksgrupper som startas landet runt.
» Frågepanel: RMPs medicinska rådgivare besvarar frågor om porfyri. Skicka gärna Dina frågor om porfyri till RMPs kansli i god tid före mötet så att läkarna i frågepanelen får möjlighet att förbereda sig.

Val ska förrättas till följande poster där mandattiden går ut: tre ordinarie ledamöter och två suppleanter, två revisorer samt en revisorssuppleant.
Valberedningen tar gärna emot förslag. Ring till RMPs kansli mellan kl. 9.00–11.00 tel. 08-711 56 09, om Du har någon att föreslå till ett styrelseuppdrag.

Styrelsens förslag om ändring av stadgarna. V.g. se medföljande förslagstext i bifogat dokument. Tillägg och förändring är markerade med grå överstrykning och mindre språkliga förändringar är understrukna. De nuvarande stadgarna har skickats ut till alla medlemmar. De finns också på www.porfyri.se under ”Om RMP”
Lotteri kommer att ordnas även i år med olika vinster.

Ring till kansliet tel: 08 – 711 56 09 och anmäl Dig så att det finns tillräckligt med kaffe och bröd.

Välkommen önskar RMPs styrelse

Förslag till nya stadgar