Styrelsen för RMP har möten 8-10 gånger per år. Vi träffas för att hantera föreningens verksamhet, båda akuta och strategiska ärenden. 

Styrelsemöten
Vid styrelsens möten deltar flera av ledamöterna via Skype (digital mötesplats) för att hålla nere möteskostnaderna, möteslokalen är gratis och vi ser själva till att ta med egen förtäring.
Tidigare hade styrelsen inte möten lika ofta som nu, eftersom vi hade ett kansli som utförde mycket arbete. Men nu när vi tillsammans delar på uppgifter och ansvar behöver vi ses och prata ihop oss.
Vi har även mycket kontakt via digitala kanaler mellan mötena.

RMPs styrelse

Ledamöterna i RMPs styrelse är diagnosbärare själva och/eller anhöriga. I dag finns fyra porfyridiagnoser representerade.

Styrelsebild

Ordförande Maria Forsséll
Vice ordförande Astrid Gunnarson
Sekreterare Kajsa Moström
Kassör Åke Ljungström
Ledamot Ingela Kvassman
Ledamot Nicoleta Barna
Ledamot Christian Eriksson
Suppleant Mårten Pettersson
Suppleant Pernilla Månsson

Valberedning

En valberednings uppdrag är att föreslå personer till föreningens styrelse. Det är valberedningen som gör den insatsen. Hjälp dem gärna!

Vill du delta i arbetet för RMP?
Om du har förslag på medlemmar som skulle passa att delta i styrelsen, eller om du själv är intresserad, kan du när som helst under året kontakta valberedningen och nominera dig själv, eller andra.

För att nominera, använd gärna nomineringsformuläret.

Valberedningens sammankallande:
Vakant
Övriga två ledamöter i valberedningen: Vakant

Stadgar för RMP

RMPs stadgar som reglerar vad vi ska arbeta med och hur det ska gå till antogs vid årsmötet 2020.
Stadgar RMP – antagna 2020-09-12 (pdf).