Att oskyddad utsätta sig för smitta innebär risk för infektion som i sig är skadlig för kroppen men som också kan medverka till en akut porfyriattack. Vaccinationer och tillförsel av gammaglobulin ger normalt inte biverkningar i porfyrihänseende.”

Vacciner har generellt inte porfyriframkallande potential. Det innefattar exempelvis de vacciner mot TBE och bältros som finns att tillgå. 

När det gäller behandling för en pågående infektion som exempelvis en bältrosinfektion, så ska man däremot kontrollera läkemedlets lämplighet vid porfyri från fall till fall.

Referens: “Läkemedel vid akuta porfyrier och några råd till anlagsbärare sida 27,  under rubriken ”Vaccination och reseprofylax”